Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CHUONG TRINH PASCAL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Xuân Thu
  Ngày gửi: 06h:46' 29-10-2011
  Dung lượng: 518.4 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  const
  tfi = `CAROT.INP`;
  tfo = `CAROT.OUT`;
  maxN = 101;
  dh: array[1..4] of integer = (0,-1,0,1);
  dc: array[1..4] of integer = (1,0,-1,0);

  type
  mang = array[1..maxN*maxN] of integer;

  var
  fi, fo : text;
  M,N : integer;
  hxp,cxp : integer;
  a : array[0..maxN,0..maxN] of byte;

  Smax,S : integer;
  imax,id : integer;
  LT : array[0..maxN,0..maxN] of integer;

  kq : integer;

  Q : array[1..2] of ^mang;
  qf,ql : integer;

  x: array[1..2,1..2*maxN] of integer;

  Tr: array[1..maxN,1..maxN] of byte;

  ukt, vkt: integer;

  procedure InitQ;
  begin
  qf:=1;
  ql:=1;
  end;

  procedure Put(u,v: integer);
  begin
  q[1]^[ql]:=u; q[2]^[ql]:=v;
  inc(ql);
  end;

  procedure Get(var u,v: integer);
  begin
  u:=q[1]^[qf]; v:=q[2]^[qf];
  inc(qf);
  end;

  function Qempty: boolean;
  begin
  Qempty:=(qf=ql);
  end;

  procedure Docdl;
  var i,j: integer;
  begin
  fillchar(a,sizeof(a),0);
  assign(fi,tfi); reset(fi);
  readln(fi,M,N,hxp,cxp);
  for i:=1 to M do
  begin
  for j:=1 to N do read(fi,a[i,j]);
  readln(fi);
  end;
  close(fi);
  end;

  procedure Loang(i,j: integer);
  var k, i1, j1: integer;
  begin
  InitQ;
  Put(i,j);
  LT[i,j]:=id; S:=S+1;
  repeat
  Get(i,j);
  for k:=1 to 4 do
  begin
  i1:=i+dh[k]; j1:=j+dc[k];
  if (a[i1,j1]=1) and (LT[i1,j1]=0) then
  begin
  Put(i1,j1);
  LT[i1,j1]:=id;
  S:=S+1;
  end;
  end;
  until Qempty;
  end;

  procedure DuyetCR;
  var u,v, k, u1, v1: integer;
  begin
  if LT[hxp,cxp]=imax then
  begin
  kq:=0;
  exit;
  end;
  InitQ;
  fillchar(Tr,sizeof(Tr),0);
  Put(hxp,cxp); Tr[hxp,cxp]:=5;
  repeat
  Get(u,v);
  for k:=1 to 4 do
  begin
  u1:=u+dh[k];
  v1:=v+dc[k];
  if (u1>=1) and (u1<=M) and (v1>=1) and (v1<=N) and (Tr[u1,v1]=0) then
  begin
  Put(u1,v1);
  Tr[u1,v1]:=k;
  if LT[u1,v1]=imax then
  begin
  kq:=-1;
  ukt:=u1;
  vkt:=v1;
  exit;
  end;
  end;
  end;
  until Qempty;
  end;

  procedure TimDuong;
  var u,v,k: integer;
  begin
  u:=ukt;
  v:=vkt;
  kq:=0;
  repeat
  inc(kq);
  x[1,kq]:=u; x[2,kq]:=v;
  k:=Tr[u,v];
  u:=u+dh[1+(1+ k mod 4) mod 4];
  v:=v+dc[1+(1+ k mod 4) mod 4];
  until Tr[u,v]=5;
  end;

  procedure Solve;
  var i,j: byte
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓